•   033 - 210 200
     

     

Vi bruker en tredjepartsleverandør som sikkert lagrer informasjonen og sikrer at bare de som trenger tilgang til informasjonen, mottar den.

Fester: Newheaven i Fristad AB 556651-0136

Personlig data assistenter

WGR Data AB, 556731-9602 (heretter kalt "Personal Data Counselor")

og

Personuppgiftsansvarig

Selskap, forening eller organisasjon som abonnerer på WGR Data AB levert av e-handel plattform eller fsy systemer. (heretter kalt person som er ansvarlig for personopplysninger)

definisjoner

Behandling av personopplysninger

Tiltak tatt i behandling av personopplysninger uansett form og grensesnitt.

Personuppgiftsansvarig

Alle som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med og metoder for behandling av personopplysninger.

Personlig data assistenter

Personen som håndterer personopplysninger for personopplysninger.

drifts Leverandør

Drift Leverandører av WGR Data AB server gård brukes til drift av e-handel plattform og fsy system.

underleverandører

Personopplysningeradministratoren har ikke rett til å bruke en annen underleverandør enn Tjenesteleverandøren til behandling av personopplysninger for databeskyttelsesansvarlig uten godkjenning av dette.

Personlige data assistent vil være innhenting av samtykke levering av personlige data til informasjon som den behandlingsansvarlige finner nødvendig om underleverandøren, inkludert, men ikke begrenset til:

Underleverandørens firmanavn

Hvor underleverandøren befinner seg

Hvilket land vil underleverandøren behandle Personopplysninger om personopplysninger i

Hva slags tjeneste vil underleverandøren utføre

Etter å ha innhentet samtykke kan personlige data assistent som representant for Personuppgiftsansvarig en kontrakt med leverandøren av enhver underleverandør, personlig data assistent for Personuppgiftsansvarig, samme forpliktelser som vist i disse personlige data assistent avtalen.

Personaldirektøren skal sende en kopi av avtalen som er undertegnet på vegne av databeskyttelsesansvarlig.

Databeskyttelsesansvarlig forplikter seg til å informere Personopplysninger Administrator om eventuelle planer om å slutte å bruke en underleverandør.

Kontakt

Ved overgrep fra tredjeparter skal partene utpeke deres kontaktperson som er ansvarlig for partenes samarbeid. Endring av kontakt eller kontaktinformasjon må meldes skriftlig til den annen part.

Korrigering og sletting av personopplysninger

Personaldirektoratet forplikter seg til å rette feil eller ufullstendig personopplysninger omgående, etter instruksjoner fra databeskyttelsesansvarlig.

Etter at personopplysninger kontrolleren skriftlig bedt om sletting av personopplysninger, personopplysninger assistent prosessen de personlige data som en del av sletteprosessen og forplikter seg til å slette personopplysninger umiddelbart, men ikke senere enn innen ett hundre tjue (120) dager.

Ved oppsigelse av avtalen skal personopplysningeradministratoren, på anmodning fra databeskyttelsesansvarlig, returnere personopplysningene. Personlige data assistent får oppsigelsen prosessen personlige data som en del av sletteprosessen og forplikter seg til å slette personopplysninger umiddelbart, men ikke senere enn opphør av avtalen.

Overdragelse

Denne avtalen kan ikke overføres uten godkjenning fra noen annen part. Overføringer skal utgjøre et vedlegg til denne avtalen.

Term

Denne tilleggsavtalen er gyldig i løpet av tidspunktet for Personopplysningens ansvar er kunden til WGR Data AB. Hver part har rett til å si opp avtalen skriftlig. Ved oppsigelse av avtalen gjelder en varsel på tre (3) måneder. En part har rett til å si opp denne avtalen for umiddelbar oppsigelse av motparten:

Skyldig i vesentlig brudd på bestemmelsene i denne avtalen og unnlater å iverksette korrigerende tiltak innen tretti (30) dager fra mottak av skriftlig anmodning fra den annen part, eller

Konkurs, igangsetting av forhandling eller på annen måte insolvens.

Tvister og gjeldende lov

Svensk lov skal gjelde for avtalen. Tvister som oppstår som følge av avtalen skal sluttlegges av Retten.

andre

I tilfelle av motstridende informasjon, gjelder abonnementsavtalen før dette vedlegget.

Endringer eller tillegg til dette tilleggsavtale kan følges WGR Data AB, når det er hensiktsmessig, informasjon om det i de tilgjengelige informasjonskanaler som nyhetsbrev, nyheter på Wikinggruppen.se vel som informasjonsflater i e-handelsplattform.

formålet

Formålet med denne avtalen er inntatt som vedlegg til godkjenning av WGR Data AB abonnementsvilkår er å sikre at Personuppgiftsbiträdets behandling av personopplysninger for styringen av personlig regningen er i samsvar med de krav til databeskyttelse av forskriften (europaparlaments- og rådsforordning EU 2016/679) og som avtalt i denne avtalen.

bruksanvisning

Personlige data assistent skal behandle kontrollør av personopplysninger i samsvar med kontrolleren av personlige skriftlige instrukser. Personaldirektøren kan ikke behandle personopplysninger for sine egne formål.

I tilfelle at den personlige data assistent mangler instruksjoner som han anser nødvendig for å gjennomføre sine forpliktelser bør den personlige data assistent, uten forsinkelse, informere Data Manager om dette og venter instruksjoner.

Plikter av personopplysninger

Databeskyttelsesansvarlig forplikter seg til å anvende gjeldende svensk lovgivning innen personopplysninger.

Personopplysningskommissæren kan ikke på forhånd overføre personopplysninger til andre tredjelande enn skriftlig samtykke fra databeskyttelsesansvarlig. Privacy Advokat forplikter seg til å avsløre personlig informasjon til de som er innenfor sin egen organisasjon som trenger tilgang til informasjon for å utføre sine oppgaver.

Personlige data assistent skal ikke avsløre personlig informasjon eller annen informasjon om behandling av personopplysninger til tredjeparter andre enn for kontroller av personlig skriftlig samtykke, unntatt når slik utlevering kan kreves av loven.

I tilfelle at myndighet eller annen tredjepart ber om opplysninger fra den personlige data assistent om behandling av personopplysninger for å være personlig data assistent straks sende en slik forespørsel til data kontrolleren. Personaldirektøren skal, når det er nødvendig, bistå Personopplysninger med opplysning av opplysninger forespurt av en tredjepart.

Personlige data assistent har ikke rett til å representere den personlige behandlingsansvarlige eller handle Personuppgiftsansvarigs vegne overfor tredjemann, med unntak av det som er angitt i "Kontakt" nedenfor.

sikkerhets~~POS=TRUNC

Databeskyttelsesansvarlig skal treffe avtalt sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger.

Databeskyttelsesansvarlig sertifiserer at dets aktiviteter er i alle deler styrt på en måte som sikrer at kravene i personopplysningsloven overholdes på et passende sikkerhetsnivå. Personaldirektoratet forplikter seg til å overholde myndighetsvedtak om sikkerhetsforanstaltninger for personlig datahåndtering.

Personopplysningeradministratoren skal straks informere Personverndepartementet om påvisning eller mistanke om uautorisert tilgang til personopplysninger.

For å sikre at den personlige data assistent tar tilstrekkelige forholdsregler er Personuppgiftsansvarig rett til nødvendig åpenhet i Personuppgiftsbiträdets operasjoner, systemer og data management. Personlige data assistent gjennomføre uten forsinkelse, kontrollør av personlig forespørsel, og gir av personopplysninger med informasjonen av personopplysninger må være i stand til å utøve sin åpenhet.

     

Produsert av:  Wikinggruppen